วีซ่า อินเดียร์
 1. แบบฟอร์มออนไลน์คำร้องขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด
 4. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2นิ้ว x 2นิ้ว จำนวน 1 รูป
 5. ผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ต้องแสดงสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
  (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
 6. จดหมายรับรองการทำงานที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง และ หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือ
  หน่วยงานในประเทศอินเดีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 7. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 8. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็ก)
 9. ใบจองโรงแรม
 10. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 11. แผนการเดินทาง หรือ โปรแกรมในการท่องเที่ยว
หมายเหตุ
: ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
(ต้องมีหนังสืิอมอบอำนาจภาษาอังกฤษ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ)
: ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย สำหรับหนังสือเดินทางไทย 
      - วีซ่าท่องเที่ยว 1,830 บาท
      - วีซ่าธุรกิจ 8,330 บาท
ระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติวีซ่า
 • 3 วันทำการ(สำหรับหนังสือเดินทางไทย และ หนังสือเดินทางชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาตทำงาน อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • 6 วันทำการ (สำหรับหนังสือเดินทางชาติอื่นๆที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาตทำงาน อายุน้อยกว่า 3 ปี
: ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การสหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท
โทรศัพท์ : 02 6652968 โทรสาร : 02 2605829
อีเมล์ : info.inth@vfshelpline.com
เว็บไซต์ : http://www.ivac-th.com
วันและเวลาทำการ
: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-14.00น. สำหรับยื่นวีซ่า
: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 14.00-17.00น. สำหรับรับหนังสือเดินทางคืน


สามารถขอคำปรึกษาและบริการกับทางบริษัทได้ที่

เอ็น วาย ซี ทัวร์ เอเจนซี่ (ขอนแก่น)
561/5-6 ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร.043226244 แฟกซ์. 043-226241

มือถือ AIS 083-2494999 (ต่าย)
DTAC 081-5620444

http://www.nyctouragency.com

E-mail: nyctouragency@yahoo.com
    nyc@outlook.co.th

http://www.facebook.com/nyctourวีซ่าขอนแก่น รับทำวีซ่าขอนแก่น รับยื่นวีซ่าขอนแก่น ปรึกษาวีซ่าขอนแก่น รับปรึกษาปัญหาวีซ่าขอนแก่น ขอวีซ่า วีซ่ากัมพูชา วีซ่าจีน วีซ่าญี่ปุ่น วีซ่าไต้หวัน วีซ่าลาว วีซ่าอิหร่าน วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเยอรมัน วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอิตาลี วีซ่าอียิปต์ Schengen Visa วีซ่าอเมริกา วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่านิวซีแลนด์ รับทำวีซ่า และ เป็นตัวกลางในการยื่นวีซ่า กับสถานฑูตแต่ละประเทศ ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับสถานฑูตเพื่อขอวีซ่า ซึ่งมีหลายขั้นตอน และยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร โดยมีทีมงานมืออาชีพ ให้บริการ ทำวีซ่า ดำเนินการทุกอย่างให้พร้อมสรรพ จัดเตรียมเอกสาร แนะนำขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การยื่นวีซ่ากับสถานฑูตง่ายขึ้น ในราคาย่อมเยา นอกจากนี้ ยังบริการข้อมูลการทำวีซ่า อย่างครบถ้วน สำหรับผู้ที่กำลังต้องการข้อมูลในการทำวีซ่า เรารวบรวมเอาข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่ ผู้เดินทางต้องการทำวีซ่า จำเป็นต้องเตรียม ที่ตั้งของสถานฑูต ช่วงวัน-เวลาในการยื่นวีซ่า ข้อแนะนำต่างๆ และ แบบฟอร์มในการขอวีซ่าท่องเที่ยว ของประเทศต่างๆ อาทิเช่น วีซ่ากัมพูชาวีซ่าจีนวีซ่าญี่ปุ่นวีซ่าไต้หวันวีซ่าลาววีซ่าอิหร่านวีซ่าฝรั่งเศสวีซ่าเยอรมันวีซ่าอังกฤษวีซ่าอิตาลีวีซ่าอียิปต์, Schengen Visa, วีซ่าอเมริกาวีซ่าออสเตรเลียวีซ่านิวซีแลนด์ แปลเอกสาร รับรองเอกสาร ประทับตราเอกสาร แปลเอกสารราชการ แปลไทยเป็นอังกฤษ แปลอังกฤษเป็นไทย แปลไทยเป็นญี่ปุ่น แปลญี่ปุ่นเป็นไทย รับรองเอกสารกงสุล ประทับตรากงสุล
0

เพิ่มความคิดเห็น

กำลังโหลด